Integritetspolicy (svenska)
Senaste version: 25 maj 2018


Lås oss presentera oss
Denna webbplats drivs av ett företag inom koncernen Dorel Juvenile (hädanefter ”vi” eller ”oss”) och kan, i vissa fall, drivas tillsammans med en av våra distributionspartner. Det relevanta Dorel Juvenile-företaget som ansvarar för dina personuppgifter kommer att vara det Dorel Juvenile-företag som du tillhandahöll dina personuppgifter till. För mer information om Dorel Juvenile-koncernens företag och varumärken, eller det specifika Dorel Juvenile-företaget som ansvarar för dina personuppgifter, besök www.doreljuvenile.com eller kontakta oss via kontaktinformationen som anges nedan. 

Vi rekommenderar att du läser hela denna Integritetspolicy för att säkerställa att du är fullständigt informerad.  
 
Vårt löfte
Vi månar om din integritet. Vi är lyhörda vad gäller integritetsfrågor och tycker att det är viktigt att du vet hur vi behandlar information om dig som vi får via denna webbplats (”Webbplatsen”). Läs den här Integritetspolicyn (Policyn) för att få mer information om hur vi gör för att samla in, använda, röja och lagra uppgifter. Vi samlar in en mängd olika uppgifter, inklusive uppgifter varmed man kan identifiera dig som person (Personuppgifter). Nedan går vi närmare in på detta.
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du ställa dm via dataprivacy@dorel.eu. Det går även att kontakta oss med hjälp av de nedanstående kontaktuppgifterna. 

Uppgifter som vi kan komma att samla in
När du besöker Webbplatsen, samlar våra servrar in våra användares IP-adresser, domännamn och nätverksnamn. I vissa länder, inklusive de i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan denna information anses vara personligt identifierbar information enligt gällande dataskyddslagar. Denna information sammanställs för att mäta antalet besök, genomsnittlig tid som du (i egenskap av besökare) har tillbringat på Webbplatsen, besökta sidor och annan liknande information om användning. Vi använder denna information för att mäta användningen av vår Webbplats samt för att förbättra innehållet på vår Webbplats.
Det är möjligt att vi samlar in e-postadresser och andra uppgifter som går att hänföra till specifika personer som för- eller efternamn, hemadress eller någon annan fysisk adress, platsdata (GPS), telefonnummer eller dylika uppgifter såvida du frivilligt överlämnar dessa till oss så att vi kan registrera köpa produkter, nyhetsbrev och kommunikation, sweepstakes, tävlingar eller andra typer av medverkan i tillgängliga interaktiva webbaserade aktiviteter. 
Vi strävar efter att på bästa sätt informera om produkter för barn som vi tror intresserar just dig och därför kanske du även vill överlämna uppgifter om vilka personer som ingår i ditt hushåll inklusive dina barns namn och ålder samt om andra personer så att vi skyddar andra individers integritet (dvs. barnens). Du kanske även vill uppge till vilket datum förlossningen är beräknad och vi kommer sedan att be om ditt uttryckliga medgivande att behandla denna känsliga information.  
 Använda och dela insamlad information  
Om inget annat anges under insamlingen, lagras personligt identifierbar information som kan samlas in under besök på denna Webbplats av oss eller vår moder-, dotter- eller systerbolag (”Närstående företag”). Vi och våra Närstående företag kommer inte att sälja, överföra eller på annat sätt avslöja denna personligt identifierbara information utanför dessa företag, förutom enligt de ändamål som anges nedan eller där offentliggörande krävs enligt lag.
Vi kan använda de personuppgifter som du tillhandahåller för något av följande ändamål: (1) kontakta produktägare vid produktåterkallelser, (2) förstå användningen av vår Webbplats och göra förbättringar; (3) dela ut priser; (4) svara på specifika förfrågningar från besökare; (5) vid behov erhålla förälders samtycke från besökare under 16 år (eller tillämplig myndig ålder om den är högre i en jurisdiktion); (6) vid behov tillhandahålla nödvändiga meddelanden till våra besökare eller deras förälder eller vårdnadshavare; (7) vid behov skydda vår Webbplats säkerhet eller integritet; (8) skydda uppgiftslämnarens integritet eller någon annan fysisk personens integritet; (9) skicka meddelanden och erbjudanden till dig om Webbplatsen, våra produkter eller våra Närstående företag; (10) dela med auktoriserade återförsäljare och distributörer av våra produkter för att marknadsföra våra produkter till dig, och (11) i allmänhet främja och marknadsföra våra och/eller våra Närstående företags produkter till dig. 
Vi kan även dela personuppgifter med tredje part för följande ändamål:
•    för att förse oss med tjänster i samband med de ändamål som anges ovan, som härbärgering av webbplatser, yrkesmässiga tjänster (inklusive IT-tjänster och tillhörande infrastruktur), kundtjänst, frakt av artiklar som du beställer, drift av denna Webbplats, revision och andra liknande tjänster nödvändiga för driften av Webbplatsen och tjänster som du begär. I sådana fall, kommer informationen att delas för det angivna ändamålet och inte för oberoende användning av tjänsteleverantören.
•    För att du ska kunna skicka in omdömen och kommentarer om våra produkter eller betygsätta produkterna/tjänsterna som vi tillhandahåller
•    i samband med en faktisk eller potentiell omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annat avyttrande av alla eller någon del av vår verksamhet, våra tillgångar eller lager.
•    till rättsvårdande organ, tillsynsorgan, statliga myndigheter, domstolar eller annan tredje part där vi anser att utlämnande är nödvändigt (i) enligt gällande lag eller förordning, (ii) för att utöva, upprätta eller försvara våra juridiska rättigheter eller (iii) för att skydda dina eller annan persons vitala intressen samt
•    till annan person med ditt samtycke att lämna ut uppgifterna.

Rättslig grund för att samla in personuppgifter
Vår rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifter som beskrivs ovan beror på berörda personuppgifter samt det specifika sammanhang där vi samlar in dem. 
 
Vi kommer vanligen endast att samla in personuppgifter från dig (i) där vi behöver personuppgifter för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig, till exempel när du köper våra produkter, (ii) när behandling är inom våra legitima intressen och inte åsidosätts av dina rättigheter, till exempel för att anpassa vår marknadsföring till dig, eller (iii) när vi har ditt samtycke att göra detta.  I vissa fall, kan vi även ha en lagenlig skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller kan behöva personuppgifter för att skydda dina eller annan persons vitala intressen.
Om vi ber dig att tillhandahålla personuppgifter för att uppfylla ett rättsligt krav eller för att fullgöra ett avtal med dig, kommer vi att klargöra detta vid den aktuella tidpunkten och meddela om tillhandahållandet av personuppgifter är obligatoriskt eller ej (samt om möjliga följder om du inte tillhandahåller dina personuppgifter). 
Om vi samlar in och använder dina personuppgifter inom ramen för våra (eller tredje parts) legitima intressen, kommer dessa intressen i allmänhet avse: drift av vår plattform och kommunikation med dig vid behov för att tillhandahålla våra tjänster till dig, svara på dina frågor, förbättra vår plattform, genomföra marknadsföring, eller för ändamål att upptäcka eller förhindra olaglig verksamhet.  Vi kan ha andra legitima intressen och om tillämpligt kommer vi att klargöra vid den aktuella tidpunkten vilka dessa legitima intressen är.
 
Vid känslig information som vi samlar in från dig, som information om din hälsa (inklusive graviditetsstatus), kommer vi att kräva ditt uttryckliga medgivande för att behandla denna information.
 
Om du har frågor om eller behöver mer information om den rättsliga grunden för att samla in och använda dina personuppgifter, kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
 
Barn
Det är vår policy att besökare på vår Webbplats som är under 16 år (eller tillämplig myndig ålder om högre i en viss jurisdiktion) inte ska publicera eller tillhandahålla information på vår Webbplats utan föräldrars medgivande. Du bör övervaka dina barns aktiviteter online och överväga att använda föräldrakontrollverktyg som onlinetjänster och programvaruleverantörer erbjuder som bidrar till en barnvänlig internetmiljö. Webbplatsen är inte avsedd för barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 13 från webbplatsen. 
Om nödvändigt behandlar vi för närvarande personuppgifter om barn under 16 år för att skydda uppgiftslämnarens integritet eller någon annan fysisk persons integritet eller med föräldrars tillstånd och vi lagrar endast personuppgifter om barn såvida vårt handlande är fullständigt lagenligt.

Kakor, pixeltaggar och onlineannonsering
En teknik som kallas ”kakor” kan användas för att förse dig med skräddarsydd information. En ”kaka” är en liten datafil som en Webbplats kan skicka till din webbläsare, som sedan kan lagras i din webbläsare så att vi kan känna igen dig när du kommer tillbaka. Mer information om hur vi använder kakor och liknande spårningsteknik, finns i vår Kakpolicy.
 
Åtkomst till sociala nätverk
Om du loggar in eller länkar till Webbplatsen via en social nätverkstjänst, som Facebook, Instagram, Twitter, YouTube och andra tjänster, kommer all information som du tillhandahåller (eller har tillhandahållit) till oss att bli föremål för det sociala nätverkets/den sociala tjänstens Integritetspolicy.  Vi kontrollerar inte, och ansvarar inte för, sådana nätverks eller tjänsters integritetsrutiner.  Du bör läsa dessa nätverks/tjänsters Integritetspolicy.
 
Integritetsskydd
 På Dorel Juvenile har vi vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Några av de åtgärder som vi använder i olika situationer är kryptering, säkrade kontaktpunkter till våra servrar, sårbarhetsskanning, motståndstester och övervakning samt utbildning för vår personal för skydd mot förlust, missbruk och ändring av informationen under vår kontroll. Men inget system är perfekt eller kan garantera att obehörig åtkomst eller stöld av information inte kommer att inträffa.  
Även om vi på Dorel Juvenile har installerade säkerhetssystem för att skydda personuppgifter, rekommenderar vi alltid våra besökare och kunder att vidta åtgärder i syfte att skydda sig mot ofrivilliga intrång på deras integritet (dvs. utan att röja någon information ha tillgång till åtkomstkoder och/eller PIN-koder).

Internationella dataöverföringar – datalagring
Dina personuppgifter kan överföras till, och behandlas i, andra länder än det land där du är bosatt.  Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land.
 
Google Cloud har hand om våra Webbplatsservrar, som kan finnas i olika länder beroende på Webbplatsen som du använder. Våra koncernbolag och tredje parts tjänsteleverantörer och partner har även verksamhet runt om i världen, inklusive Frankrike där vårt huvuddatacenter finns.  Detta betyder att när vi samlar in dina personuppgifter, kan vi behandla dem i olika länder.
Men vi vidtagit skyddsåtgärder för att kräva att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med denna integritetspolicy. Dessa inkluderar genomförandet av den Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernbolag.  Vi har även implementerat skyddsåtgärder med våra tredje parts tjänsteleverantörer och partner. Mer information och kopior av standardavtalsklausulerna kan tas fram på begäran.

Lagring av uppgifter
Vi sparar personuppgifter om dig så länge vi har ett legitimt verksamhetsbaserat intresse av att göra detta, exempelvis, medan du använder dig av våra tjänster, tills vi har kunnat besvara en fråga, handlagt en reklamation eller bemött ett klagomål, behandlat ett problem eller en begäran som du presenterat, så länge vi behöver ha tillgång till uppgifterna för vår kommunikation med dig eller för framtida bruk.
 Om vi har ingått ett avtal eller någon annan typ av överenskommelse med dig rättar vi oss efter de lagringsskyldigheter som föreskrivs enligt avtalet.
Om vi har samlat in dina personuppgifter med ditt samtycke behåller vi uppgifterna så länge de behövs i behandlingssyfte. Vi raderar uppgifterna om du återkallar samtycket till att de behandlas eller när de inte längre fyller någon funktion. 
Om det föreligger en laglig skyldighet att behålla uppgifterna längre kan det hända att vi gör det eller arkiverar nödvändiga protokoll för juridiska, ekonomiska, efterlevnadsmässiga eller något annat rapporteringsändamål samt för att hävda vår rätt eller våra avtal.
Om vi inte har några pågående legitima affärsbehov att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen att ta bort eller anonymisera dem eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter säkert och isolera dem från vidare behandling tills radering är möjlig.

Tredje parts webbplatser
Denna Webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser eller för integritetsrutiner för dessa webbplatser eller webbplatser som de, i sin tur, kan länka till.

Din rätt till uppgiftsskydd
 Om du tillhör den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och således omfattas av den Allmänna uppgiftsskyddsförordningen, har du de nedanstående rätterna till uppgiftsskydd, som du kan utöva genom att kontakta oss via de nedanstående uppgifterna:
 
•    Rätten att få tillgång till, rätta, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter.
 
•    Rätten att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter, be oss att begränsa behandling av dina personuppgifter eller begära dataportabilitet av dina personuppgifter.
 
•    Rätten att avstå från marknadsföringsmaterial som vi skickar dig.  Du kan utöva denna rätt genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration” eller ”avanmäl” i marknadsföringsutskick vi skickar till dig. Alternativt kan du ange dina marknadsföringspreferenser för e-post, telefon- och postmarknadsföring vid registrering eller när som helst via kontaktuppgifterna nedan.

•    Rätten, om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke, att när som helst återkalla ditt samtycke.  Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförts innan ditt återkallande, och det påverkar inte heller behandlingen av dina personuppgifter som utförs inom ramen för lagenlig behandlingsgrund annan än samtycke.
 På Dorel Juvenile kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla rimlig åtkomst till de personuppgifterna som vi har om dig inom 30 dagar efter att vi har fått in din begäran om åtkomst så att du har möjlighet att granska dem, korrigera eller begära att uppgifterna raderas. Om vi inte har möjlighet att tillmötesgå din begäran inom en 30 dagars period upplyser vi dig om när du kan få tillgång till uppgifterna, något som måste ske senast 90 dagar efter att du kom in med begäran för första gången. Om vi mot förmodan inte är i stånd att ge dig åtkomst till uppgifterna kommer vi att ange skäl för varför detta inte är möjligt.
Om du tillhör Europeiska unionen och således omfattas av den Allmänna uppgiftsskyddsförordningen och har ett icke färdigbehandlat ärende beträffande uppgiftsinsamling, användning eller röjning av uppgifter som vi inte har handlagt på ett tillfredsställande sätt önskar vi härmed upplysa om att du även kan kontakta den lokala tillsynsmyndigheten för uppgiftsskydd för att utreda ärendet där.
 
Ändringar och uppdateringar.  
Vi kan ändra denna Integritetspolicy emellanåt. När vi uppdaterar vår Integritetspolicy, vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig, i enlighet med betydelsen av ändringarna som vi gör. Om du inte godkänner policyn, ska du sluta använda denna Webbplats omgående. Du kan se när denna Integritetspolicy senast uppdaterades genom att kontrollera datumet vid ”senast uppdaterad” längst upp i denna Integritetspolicy. 
 
Om du har frågor om eller funderingar kring vår användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprivacy@dorel.eu.