Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Denna webbplats drivs av ett företag inom koncernen Dorel Juvenile (hädanefter ”vi” eller ”oss”) och kan, i vissa fall, drivas tillsammans med en av våra distributionspartner. Det relevanta Dorel Juvenile-företaget som ansvarar för dina personuppgifter kommer att vara det Dorel Juvenile-företag som du tillhandahöll dina personuppgifter till. För mer information om Dorel Juvenile-koncernens företag och varumärken, eller det specifika Dorel Juvenile-företaget som ansvarar för dina personuppgifter, besök www.doreljuvenile.com eller kontakta oss via kontaktinformationen som anges nedan. Vi är lyhörda vad gäller integritetsfrågor på internet och tycker att det är viktigt att du vet hur vi behandlar information om dig som vi får via denna webbplats (”Webbplatsen”).

Vi rekommenderar att du läser hela denna Integritetspolicy för att säkerställa att du är fullständigt informerad.

Information som vi kan samla in

När du besöker Webbplatsen, samlar våra servrar in våra användares IP-adresser, domännamn och nätverksnamn. I vissa länder, inklusive de i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan denna information anses vara personligt identifierbar information enligt gällande dataskyddslagar. Denna information sammanställs för att mäta antalet besök, genomsnittlig tid som tillbringas på Webbplatsen, besökta sidor och annan liknande information om användning. Vi använder denna information för att mäta användningen av vår Webbplats samt för att förbättra innehållet på vår Webbplats.

E-postadresser och annan personligt identifierbar information, som för- och efternamn, hemadress eller annan fysisk adress, telefonnummer och annan liknande information är endast kända när de tillhandahållits frivilligt av en besökare för registrering av köpt(a) produkt(er), nyhetsbrev och meddelanden, dragningar, tävlingar eller annat deltagande från besökare i alla tillgängliga interaktiva aktiviteter online. För att ge dig bästa information om våra produkter för barn, kan du även frivilligt tillhandahålla information om personer i ditt hushåll, inklusive dina barns namn och ålder. Du kan även välja att tillhandahålla information om beräknat förlossningsdatum, och vi kommer att be om ditt uttryckliga medgivande att behandla denna känsliga information.  

Använda och dela insamlad information  

Om inget annat anges under insamlingen, lagras personligt identifierbar information som kan samlas in under besök på denna Webbplats av oss eller vår moder-, dotter- eller systerbolag (”Närstående företag”). Vi och våra Närstående företag kommer inte att sälja, överföra eller på annat sätt avslöja denna personligt identifierbara information utanför dessa företag, förutom enligt de ändamål som anges nedan eller där offentliggörande krävs enligt lag.

Vi kan använda de personuppgifter som du tillhandahåller för något av följande ändamål: (1) kontakta produktägare vid produktåterkallelser, (2) förstå användningen av vår Webbplats och göra förbättringar; (3) dela ut priser; (4) svara på specifika förfrågningar från besökare; (5) vid behov erhålla förälders samtycke från besökare under 16 år (eller tillämplig myndig ålder om den är högre i en jurisdiktion); (6) vid behov tillhandahålla nödvändiga meddelanden till våra besökare eller deras förälder eller vårdnadshavare; (7) vid behov skydda vår Webbplats säkerhet eller integritet; (8) skicka meddelanden och erbjudanden till dig om Webbplatsen, våra produkter eller våra Närstående företag; (9) dela med auktoriserade återförsäljare och distributörer av våra produkter för att marknadsföra våra produkter till dig, och (10) i allmänhet främja och marknadsföra våra och/eller våra Närstående företags produkter till dig. 

Vi kan även dela personuppgifter med tredje part för följande ändamål:

  • för att förse oss med tjänster i samband med de ändamål som anges ovan, som härbärgering av webbplatser, yrkesmässiga tjänster (inklusive IT-tjänster och tillhörande infrastruktur), kundtjänst, frakt av artiklar som du beställer, drift av denna Webbplats, revision och andra liknande tjänster nödvändiga för driften av Webbplatsen och tjänster som du begär. I sådana fall, kommer informationen att delas för det angivna ändamålet och inte för oberoende användning av tjänsteleverantören.
  • i samband med en faktisk eller potentiell omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annat avyttrande av alla eller någon del av vår verksamhet, våra tillgångar eller lager.
  • för att ge dig möjlighet att lämna recensioner och kommentera eller betygsätta produkter / tjänster som tillhandahålls av oss;
  • till rättsvårdande organ, tillsynsorgan, statliga myndigheter, domstolar eller annan tredje part där vi anser att utlämnande är nödvändigt (i) enligt gällande lag eller förordning, (ii) för att utöva, upprätta eller försvara våra juridiska rättigheter eller (iii) för att skydda dina eller annan persons vitala intressen samt
  • till annan person med ditt samtycke att lämna ut uppgifterna.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vår rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifter som beskrivs ovan beror på berörda personuppgifter samt det specifika sammanhang där vi samlar in dem. 

Vi kommer vanligen endast att samla in personuppgifter från dig (i) där vi behöver personuppgifter för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig, till exempel när du köper våra produkter, (ii) när behandling är inom våra legitima intressen och inte åsidosätts av dina rättigheter, till exempel för att anpassa vår marknadsföring till dig, eller (iii) när vi har ditt samtycke att göra detta.  I vissa fall, kan vi även ha en lagenlig skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller kan behöva personuppgifter för att skydda dina eller annan persons vitala intressen.

Om vi ber dig att tillhandahålla personuppgifter för att uppfylla ett rättsligt krav eller för att fullgöra ett avtal med dig, kommer vi att klargöra detta vid den aktuella tidpunkten och meddela om tillhandahållandet av personuppgifter är obligatoriskt eller ej (samt om möjliga följder om du inte tillhandahåller dina personuppgifter). 

Om vi samlar in och använder dina personuppgifter inom ramen för våra (eller tredje parts) legitima intressen, kommer dessa intressen i allmänhet avse: drift av vår plattform och kommunikation med dig vid behov för att tillhandahålla våra tjänster till dig, svara på dina frågor, förbättra vår plattform, genomföra marknadsföring, eller för ändamål att upptäcka eller förhindra olaglig verksamhet.  Vi kan ha andra legitima intressen och om tillämpligt kommer vi att klargöra vid den aktuella tidpunkten vilka dessa legitima intressen är.

Vid känslig information som vi samlar in från dig, som information om din hälsa (inklusive graviditetsstatus), kommer vi att kräva ditt uttryckliga medgivande för att behandla denna information.

Om du har frågor om eller behöver mer information om den rättsliga grunden för att samla in och använda dina personuppgifter, kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Barn

Det är vår policy att besökare på vår Webbplats som är under 16 år (eller tillämplig myndig ålder om högre i en viss jurisdiktion) inte ska publicera eller tillhandahålla information på vår Webbplats utan föräldrars medgivande. Du bör övervaka dina barns aktiviteter online och överväga att använda föräldrakontrollverktyg som onlinetjänster och programvaruleverantörer erbjuder som bidrar till en barnvänlig internetmiljö. Webbplatsen är inte avsedd för barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 13 år. Om vi får reda på att vi har erhållit personligt identifierbar information om ett barn under 13 år, kommer vi att radera denna information.

Kakor, pixeltaggar och onlineannonsering

En teknik som kallas ”kakor” kan användas för att förse dig med skräddarsydd information. En ”kaka” är en liten datafil som en Webbplats kan skicka till din webbläsare, som sedan kan lagras i din webbläsare så att vi kan känna igen dig när du kommer tillbaka. Mer information om hur vi använder kakor och liknande spårningsteknik, finns i vår Kakpolicy.

Åtkomst till sociala nätverk

Om du loggar in eller länkar till Webbplatsen via en social nätverkstjänst, som Facebook, Instagram, Twitter, YouTube och andra tjänster, kommer all information som du tillhandahåller (eller har tillhandahållit) till oss att bli föremål för det sociala nätverkets/den sociala tjänstens Integritetspolicy.  Vi kontrollerar inte, och ansvarar inte för, sådana nätverks eller tjänsters integritetsrutiner.  Du bör läsa dessa nätverks/tjänsters Integritetspolicy.

Säkerhet 

Denna Webbplats har infört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Några av de åtgärder som vi använder i olika situationer är kryptering, säkrade kontaktpunkter till våra servrar, sårbarhetsskanning, motståndstester och övervakning samt utbildning för vår personal för skydd mot förlust, missbruk och ändring av informationen under vår kontroll. Men inget system är perfekt eller kan garantera att obehörig åtkomst eller stöld av information inte kommer att inträffa.  

Internationella dataöverföringar

Dina personuppgifter kan överföras till, och behandlas i, andra länder än det land där du är bosatt. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land.

Google Cloud har hand om våra Webbplatsservrar, som kan finnas i olika länder beroende på Webbplatsen som du använder. Våra koncernbolag och tredje parts tjänsteleverantörer och partner har även verksamhet runt om i världen, inklusive Frankrike där vårt huvuddatacenter finns.  Detta betyder att när vi samlar in dina personuppgifter, kan vi behandla dem i olika länder.

Men vi vidtagit skyddsåtgärder för att kräva att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med denna integritetspolicy. Dessa inkluderar genomförandet av den Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernbolag.  Vi har även implementerat skyddsåtgärder med våra tredje parts tjänsteleverantörer och partner. Mer information och kopior av standardavtalsklausulerna kan tas fram på begäran.

Lagring av uppgifter

Vi sparar personuppgifter som vi samlar in från dig där vi har ett pågående legitimt affärsbehov att göra det, till exempel för att tillhandahålla en tjänst som du har begärt, för att spara din information för framtida marknadsföringssyften eller för att uppfylla tillämpliga rättsliga krav, skattebestämmelser eller bokföringskrav. 

Om vi inte har några pågående legitima affärsbehov att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen att ta bort eller anonymisera dem eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter säkert och isolera dem från vidare behandling tills radering är möjlig.

Tredje parts webbplatser

Denna Webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser eller för integritetsrutiner för dessa webbplatser eller webbplatser som de, i sin tur, kan länka till.

Din rätt till uppgiftsskydd

Om du bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller i vissa andra situationer, har du följande rätt till uppgiftsskydd, som du kan utöva genom att kontakta oss via uppgifterna nedan:

  • Rätten att få tillgång till, rätta, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter.
  • Rätten att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter, be oss att begränsa behandling av dina personuppgifter eller begära dataportabilitet av dina personuppgifter.

  • Rätten att avstå från marknadsföringsmaterial som vi skickar dig.Du kan utöva denna rätt genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration” eller ”avanmäl” i marknadsföringsutskick vi skickar till dig. Alternativt kan du ange dina marknadsföringspreferenser för e-post, telefon- och postmarknadsföring vid registrering eller när som helst via kontaktuppgifterna nedan.

  • Rätten, om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke, att när som helst återkalla ditt samtycke.Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförts innan ditt återkallande, och det påverkar inte heller behandlingen av dina personuppgifter som utförs inom ramen för lagenlig behandlingsgrund annan än samtycke.

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från privatpersoner som vill utöva sin rätt till uppgiftsskydd i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Du har även rätt att klaga hos en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter.  För mer information, kontakta den lokala dataskyddsmyndigheten.

Ändringar och uppdateringar  

Vi kan ändra denna Integritetspolicy emellanåt. När vi uppdaterar vår Integritetspolicy, vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig, i enlighet med betydelsen av ändringarna som vi gör. Om du inte godkänner policyn, ska du sluta använda denna Webbplats omgående. Du kan se när denna Integritetspolicy senast uppdaterades genom att kontrollera datumet vid ”senast uppdaterad” längst upp i denna Integritetspolicy. 

Om du har frågor om eller funderingar kring vår användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprivacy@dorel.eu